2016-2023 metų laikotarpio kvietimai

Kvietimas Nr. 17

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7.

Remiamos veiklos:

 • Profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas;
 • Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas;
 • Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.
  Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios – asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 8:00 val. iki 2021 m. liepos 22 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 16

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos:

 1. Akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 2. Akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 3. Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 4. Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;
 5. Akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 15 d. 8:00 val. iki 2021 m. gegužės 13 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 15

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Remiamos veiklos: parama skiriama investicijoms į visų rūšių viešosios infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą – skiriamos aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žvejybos turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste, vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 08:00 val. iki 2021 m. vasario 15 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius. darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 14

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7.

Remiamos veiklos:

 1. Profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas;
 2. Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas;
 3. Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios – asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 2 d. 8:00 val. iki 2021 m. sausio 28 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 13

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8.

Remiamos veiklos: pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 straipsnyje, kuriomis siekiama:

 1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas;
 2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas;
 3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus.
 4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą.
 5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus ir kitos asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus ir kitų asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėju.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 08:00 val. iki 2021 m. sausio 28 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius. darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 12

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos:

 1. Akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 2. Akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 3. Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 4. Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;
 5. Akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos 2 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 11

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7.

Remiamos veiklos:

 1. Profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas;
 2. Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas;
 3. Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios – asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos1 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 7:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos:
1. akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
2. akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
3. tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
4. investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;
5. akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 19 d. 8:00 val. iki 2019 m. gruodžio 20 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius, elektroniniu paštu: vadovas.vilkauda@gmail.com, vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 10:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams “ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Remiamos veiklos: parama skiriama investicijoms į visų rūšių viešosios infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą – skiriamos aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žvejybos turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste, vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 3 d. 8:00 val. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius. darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius, elektroniniu paštu: vadovas.vilkauda@gmail.com, vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 9:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8.

Remiamos veiklos: pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 straipsnyje, kuriomis siekiama:
1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas;
2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas;
3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus.
4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą.
5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus ir kitos asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus ir kitų asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėju.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 2 d. 8:00 val. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius. darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius, elektroniniu paštu: vadovas.vilkauda@gmail.com, vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 8:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7.

Remiamos veiklos: Profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas; Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 1 d. 8:00 val. iki 2019 m. lapkričio 27 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, LT-03123 Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius, elektroniniu paštu: vadovas.vilkauda@gmail.com, vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 6:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos: akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą; akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 15 d. 08.00 val. iki 2019 m. balandžio 22 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 5:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8.

Remiamos veiklos: pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 straipsnyje, kuriomis siekiama:
1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas;
2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas;
3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus.
4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą.
5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus ir kitos asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus ir kitų asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėju.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gruodžio 3 d. 8:00 val. iki 2019 m. sausio 31 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius. darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio g. 49-614, Vilnius, LT-03123 Vilnius, elektroniniu paštu: vadovas.vilkauda@gmail.com, vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 4:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7.

Remiamos veiklos: profesinis mokymas, mokymąsis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas; darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 16 d. 8:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 3:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti paraiškas pagal „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos: akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą; akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 13 d. 08.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 2:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Remiamos veiklos: parama skiriama investicijoms į visų rūšių viešosios infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žvejybos turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste, vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 10 d. 8:00 val. iki 2018 m. liepos 2 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Kvietimas Nr. 1:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti paraiškas pagal „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos: akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą; akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 09 d. 08.00 val. iki 2018 m. birželio 04 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija: