2016-2023

 

Projekto pavadinimas
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Programa
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programa

Priemonė
Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Paramos sutartis
63VS-KV-16-1-00099-PR001

Projekto pradžia
2017 06 23

Projekto pabaiga
2023 12 01

Paramos suma
2 010 971,00 Eur, iš jų:
1 698 777,40 Eur – vietos projektų įgyvendinimo išlaidos.
312 193,60 Eur – ŽRVVG VPS administravimo išlaidos.