2019 12 18, Vilnius

2019 metų gruodžio 18 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo vykdomas „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimų Nr.8-10 vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ kvietimo Nr. 8 priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” Nr. BIVP-AKVA-7, buvo pateiktos dvi paraiškos šiems projektams vykdyti:

  • Asociacija „Prakusa“: vietos projekto pavadinimas „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“ (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.1).
  • Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenė „Akva“: vietos projekto pavadinimas „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenei „Akva“ bendradarbiavimo ir žmogiškojo kapitalo skatinimas tinkluose“ (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.2).

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ kvietimo Nr. 9 priemonę „Rinkodaros priemonė” Nr. BIVP-AKVA-8, buvo pateikta viena paraiška šiam projektui vykdyti:

  • Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija: vietos projekto pavadinimas „Asociacijos ir „Vilkaudos“ narių veiklos, jų produktų pristatymas rinkodaros priemonėmis” (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-8-9.1).

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ kvietimo Nr. 10 priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, buvo pateikta viena paraiška šiam projektui vykdyti:

  • Arvydų kaimo bendruomenė: vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1).

Posėdžio metu projektų vertintojas Martynas Vaškevičius PAK nariams trumpai pristatė projektus, jų vertes, prašomos paramos sumas, glaustai papasakota apie projektų esmę, planuojamas investicijas. Pareiškėjų atstovų komiteto nariai teiravosi apie projektų įgyvendinimo laikotarpį, tęstinumą, konkrečias investavimo priemones bei jų panaudojimo galimybes, tam tikras veiklos ypatybes, kėlė kitus aktualius klausimus.

Įvertinus paraiškose pateiktą informaciją bei kartu su paraiškomis pateiktus dokumentus, po komiteto narių balsavimų nutarta pripažinti projektus kaip kokybiškus bei pritarti tolimesniems jų vertinimams. Sekančioms projektų vertinimo bei tvirtinimo procedūroms bylos perduotos Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas