Vietos projektų įgyvendinimas

VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ATLIEKAMŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS
(Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617):

Asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi viešieji pirkimai

133. Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu.
134. Vietos projektų vykdytojai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamiesi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis. Vietos projektų vykdytojai Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.
135. Viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimas atliekamas dviem būdais:
135.1. išankstinis planuojamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas. Išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – galimų pažeidimų ir klaidų parengtuose viešojo pirkimo dokumentuose prevencija. Šį vertinimą atlieka Agentūra iki vietos projekto paraiškoje nurodytų pirkimų vykdymo pradžios. Išankstinis viešųjų pirkimų vertinimas turi būti atliekamas (išskyrus pirkimus, atliekamus naudojantis CPO elektroninėmis priemonėmis – jiems išankstinis pirkimų vertinimas netaikomas), kai vietos projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 3 000 (tris tūkstančius) Eur (be PVM), tokiu atveju vietos projekto vykdytojas turi iki viešųjų pirkimų pradžios pateikti Agentūrai ir suderinti su ja šią informaciją:
135.1.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;
135.1.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma), pirkimo dokumentus (kai taikoma) ir sutarties projektą;
135.2. įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimas. Įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – nustatyti, ar vietos projekte numatytų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas atliktas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo. Įvykdytų viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų tinkamumo vertinimo metu.

Asmenų, kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi pirkimai

136. Vietos projektų vykdytojai, kurių vietos projektai finansuojami iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ir kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (nurodomos alternatyvos):
136.1.  vietos projekto paraiškoje numatytas prekes, paslaugas ir darbus įsigyja neviršydami Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintų fiksuotųjų arba didžiausiųjų tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainių, taikomų panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (jeigu viršija, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama išlaidų dalis, lygi nustatytam įkainiui) (taikoma, kai tokie įkainiai yra);
136.2 vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“. Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytojas iki pirkimų vykdymo pradžios; įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų tinkamumo vertinimo metu.

VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKĖJIMO PRAŠYMAI

137. Mokėjimų prašymus rengia vietos projektų vykdytojai.
138. Agentūra konsultuoja vietos projektų vykdytojus mokėjimo prašymų rengimo klausimais.
139. Mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros tinklalapyje www.nma.lt.
140. Mokėjimo prašymų rūšys pagal mokėjimų tipus: avansinis mokėjimo prašymas, tarpinis mokėjimo prašymas, galutinis mokėjimo prašymas.
141. Avanso mokėjimo prašymą gali teikti tik tie vietos projektų vykdytojai, kuriems vietos projektų išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą. Vietos projekto išlaidų apmokėjimo būdas nurodomas vietos projekto vykdymo sutartyje.
142. Mokėjimo prašymus vietos projektų vykdytojai teikia VPS vykdytojui. Kiekvieno mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo metu pildoma mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo ataskaita, kurios pavyzdinę formą tvirtina Agentūra.
143. Mokėjimo prašymo vertinimo etapai:
143.1. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimas, kurį atlieka VPS vykdytojo darbuotojas.
143.1.1. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar pateiktame mokėjimo prašyme užpildyti visi privalomi pildyti laukai, ar prie mokėjimo prašymo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;
143.1.2. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus mokėjimo prašymą;
143.1.3. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pabaiga: visų mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Po mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pabaigos VPS vykdytojas mokėjimo prašymą teikia Agentūrai;
143.2. mokėjimo prašymo vertinimą atlieka Agentūra, vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA  (pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles)

151. Paramos gavėjas, jeigu įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip, Agentūrai teikia Taisyklių 51 punkte nustatytais būdais šias projekto ataskaitas:
151.1. teikiant galutinį mokėjimo prašymą – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;
151.2. 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto projekto metinę ataskaitą (kai projektui teikiama parama nesusijusi su investicijoms į infrastruktūrą ar gamybinėms investicijoms, užbaigto projekto metinės ataskaitos gali būti neteikiamos, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip).