Pritarta 2022 metų veiklos ataskaitai

2022 metų gruodžio 29 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis klausimas – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2022 metinės  įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) 2022 m. įgyvendinimo ataskaitą, VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus, detaliau pristatyti jau įgyvendinti projektai, jų metu pasiekti rezultatai. Po pristatymo vyko balsavimas dėl ataskaitos tvirtinimo. Balsuota vienbalsiai – 2022 metų metinė ŽRVVG „Vilkauda”  įgyvendinimo ataskaita patvirtinta.

Po balsavimo vyko bendro pobūdžio diskusijos, svarstyti bei tvirtinti kiti aktualūs ŽRVVG „Vilkauda” klausimai:

  • Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio keitimas (pasikeitus valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui).
  • Rinkti nauji nariai į ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupę.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas