Kvietimas Nr. 13

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8.

Remiamos veiklos: pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 straipsnyje, kuriomis siekiama:

  1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas;
  2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas;
  3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus.
  4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą.
  5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir veiklą vykdančios: Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus ir kitos asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus ir kitų asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėju.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 08:00 val. iki 2021 m. sausio 28 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius. darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija: