Priėmimo tvarka

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VEIKLOS GRUPĖS TVARKA IR SĄLYGOS
Veiklos grupė yra atvira naujiems nariams, t.y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų atveju deklaravusių gyvenamąją vietą) Veiklos grupės teritorijoje, priėmimo tvarką. Bet kokie Veiklos grupės nustatyti apribojimai dėl narystės Veiklos grupėje yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai Veiklos grupės nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

Fiziniai asmenys, pageidaujantys tapti Veiklos grupės nariais, pateikia raštišką motyvuotą prašymą Veiklos grupei, kuriame nurodo asmeninius kontaktus, stojimo į Veiklos grupę motyvą, kokį sektorių atstovaus.

Juridiniai asmenys, pageidaujantys tapti Veiklos grupės nariais, Veiklos grupei pateikia:

  • prašymą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;
  • juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
  • kompetentingo valdymo organo posėdžio, kuriame nutarta stoti į Veiklos grupę ir deleguoti atstovaujantįjį (-čiuosius) asmenį (-is) dalyvauti Veiklos grupės veikloje, protokolo išrašą. Jeigu deleguojamas daugiau negu vienas asmuo, protokolo išraše turi būti nurodyta, kuriam suteikta balsavimo teisė visuotinio grupės narių susirinkimo metu.

Visuotinis grupės narių susirinkimas fizinio ar juridinio asmens prašymą dėl priėmimo į Veiklos grupę turi apsvarstyti artimiausiame Veiklos grupės visuotiniame grupės narių susirinkime ir priimamas vienas iš šių sprendimų:

  • patenkinti prašymą;
  • įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
  • prašymo netenkinti.

Naujas narys į Veiklos grupę priimamas visuotinio grupės narių susirinkimo sprendimu ne mažesne kaip 2/3 visų narių balsų dauguma.

Patenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymą priimti į Veiklos grupės narius, naujas narys susimoka stojamąjį nario mokestį.

Veiklos grupės narys bet kada gali išstoti iš Veiklos grupės, parašęs prašymą Veiklos grupei. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka Veiklos grupės nario teisių ir negali naudotis Veiklos grupės teikiamomis paslaugomis, lengvatomis, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą joje.

Veiklos grupė turi teisę pašalinti narį. Veiklos grupės visuotinio grupės narių susirinkimo nutarimu narys gali būti pašalintas, jeigu narys pažeidė šiuos įstatus, vienerius metus nemokėjo nustatytų mokesčių, nevykdė sutartinių įsipareigojimų Veiklos grupei ar kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo Veiklos grupę ar jos narius. Nutarimą dėl pašalinimo visuotinis grupės narių susirinkimas priima paprasta balsų dauguma.

Veiklos grupės nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Veiklos grupės yra pranešama likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki visuotinio grupės narių susirinkimo posėdžio. Veiklos grupės narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti visuotinio grupės narių susirinkimo posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys.

Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.