Valdymas

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ teisinė forma – asociacija. ŽRVVG valdymo sistema ir valdymo organizacinė struktūra vykdoma pagal ŽRVVG įstatuose numatytą reglamentą. Valdymo struktūra parodyta 1 pav.

Vietos veiklos grupės valdymo organai, turintys sprendimo priėmimo teisę:

  • Visuotinis narių susirinkimas,
  • Valdyba – kolegialus valdymo organas,
  • Vadovas (administratorius) – vienasmenis grupės valdymo organas.

Aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą ir tvirtina valdymo organų funkcijas. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas ir šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ir ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia veiklos grupės Valdybos nutarimu jos Pirmininkas.

Valdyba – valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių žuvininkystės regiono gyventojų interesams, t. y. 43,75 proc. valdybos narių (7 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 31,25 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių ir 25,00 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių. ŽRVVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra: 50,00 proc. valdybos sudaro vyrai (8 valdybos nariai) ir 50,00 proc. moterys (8 valdybos nariai). Jaunimo atstovai sudaro 31,25 proc. (5 valdybos nariai iki 40 m. amžiaus).

Vadovas (administratorius) organizuoja visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, teikia valdybai programų projektus, atsiskaito valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus grupės veiklos tobulinimo klausimais, dalyvauja regiono strateginio plano ruošime ir organizuoja pateiktų projektų vertinimą.