Konsultacijos

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ buvo įsteigta 2008 metais. Grupė sėkmingai įvykdė 2009-2013 metų VPS programą. Šiam 2014-2020 metų periodui ŽRVVG „Vilkauda“ buvo reorganizuota, nes pasikeitus teisiniams aktams nebegalėjo savo veiklos tęsti buvusioje teritorijoje. Per visą periodą grupė suteikė paramos žuvininkystės plėtrai, mokymams, rinkodarai bei infrastruktūrai gerinti už 1,4 mln. Eur.

ŽRVVG aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. – tai išplėtotas žuvininkystės rekreacinis regionas, jungiantis vidaus vandenų žvejybos, akvakultūros ūkinius subjektus, gaminančius kokybišką žuvininkystės produkciją vietos ir užsienio rinkai bei užtikrinantis geras žuvininkystės darbuotojų ir bendruomenės narių gyvenimo sąlygas. ŽRVVG misija – remti vietos iniciatyvas, užtikrinant pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo partnerystę. Efektyviais būdais skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą, didinant užimtumą, skatinant vietos verslo plėtrą, stiprinant socialinę integraciją

Įgyvendindama 2016-2023 metų vietos veiklos strategiją, „Vilkauda“ vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

LEADER metodo principai:

  • Teritorinis principas (ŽRVVG ištekliai, privalumai, išnaudojimas).
  • „Iš apačios į viršų“ principas.
  • Partnerystės principas.

Horizontalieji principai:

  • Jaunimas.
  • Kultūra.
  • Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas.

Siekdama užtikrinti minėtus principus, ŽRVVG „Vilkauda“ organizuoja susitikimus su grupės teritorijoje esančiomis bendruomenėmis, ŽRVVG nariais, atstovauja narių interesus susitikimuose su Žemės ūkio ministerijos atstovais, dalyvauja įvairiose žuvininkystės sektoriaus apskritojo stalo diskusijose, posėdžiuose pasitarimuose.

Laikydamiesi teritorinio principo, „Vilkaudos“ darbuotojai rengia susitikimus Elektrėnų, Šalčininkų, Molėtų savivaldybėse, atskirose seniūnijose, į kuriuose nuolatos kviečiami vietos savivaldos atstovai, verslo atstovai. Ypatingas dėmesys skiriamas principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimui, kuomet susitikimuose nuolat diskutuojama bei identifikuojamos problemos ieškant plėtros galimybių, aptariami vietos atstovų poreikiai teikiant paraiškas investiciniams projektams. Šiems tikslams pasiekti organizuoti renginiai temomis „ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija bei idėjų generavimas įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“, „Susitikimas su ŽRVVG teritorijos bendruomeninių organizacijų, pilietines visuomenės atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“, „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“. VPS prioritetų, priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas“.

ŽRVVG „Vilkauda“ taip pat organizuoja konferencijas bei seminarus, kurių metu informuoja apie savo veiklos subtilybes, supažindina regiono teritorijos atstovus su investicinių priemonių suteikiamomis galimybės, jų pasinaudojimo prieinamumu, sąlygomis, konsultuoja paraiškų bei verslo plano rengimo klausimais, teikia informaciją apie ŽRVVG „Vilkauda“ veiklą bei jos administruojamų priemonių galimybes. Tuo pačiu įvairiais kanalais nuolatos teikiama bei atnaujinama informacija apie kvietimų teikti paraiškas, jų vertinimo ir tvirtinimo rezultatus, tokiu būdu išlaikant partnerystės principo laikymąsi bei užtikrinimą.

Kaip ir daugelyje gamybinių sektorių, ŽRVVG „Vilkauda“ kviečia bei ieško būdu išnaudoti visų regionų bei atstovų fizinį bei išteklių potencialą, ragindama bei ieškodama galimybių partnerystei, apjungiant partnerių išteklius, ieškant sprendimų bendrų projektų, apimančių bei teikiančių naudą didesnei teritorijai bei naudos gavėjų skaičiui, rengimui.

Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo įtraukimui į teritorijoje veikiančių verslo įmonių bei bendruomenių veiklą, taip pat į lygių galimybių laikymąsi, nediskriminavimo principą. Susitikimuose nuolat dalyvauja su jaunimu dirbantys atstovai, aktyvių moterų bendruomenės atstovės, ieškoma galimybių bei būdų užtikrinti jaunimo įdarbinimo galimybes, lygiateisiškumo užtikrinimo galimybių, teikiant informaciją, organizuojant renginius, į kuriuos stengiamasi įtraukti jaunimą per kultūrinius renginius. Tuo pačiu ieškoma būdu išnaudoti žuvininkystės verslo ypatumus per kultūrinę prizmę – paveldą, tradicines šventes. Organizuojami informaciniai renginiai, kurių metu supažindinama su kvietimais teikti vietos projektų paraiškas, aiškinamasi su potencialiais pareiškėjais dėl kūrybiškumo, bendruomeniškumo stiprinimo galimybių, vykdant vietos projektus. Potencialūs pareiškėjai turi galimybę asmeniškai konsultuotis su ŽRVVG administracijos darbuotojais dėl projektų idėjų, jų rengimo. Asmeninės konsultacijos vykdytos visus 2017 m. VPS įgyvendinimo metus. Vietos projektų pareiškėjai pagal poreikį buvo konsultuojami asmeniškai telefonu, ŽRVVG biure. VPS administravimo vadovas yra atsakingas asmuo, kuris vykdo šią funkciją. Jis atsakingas už konsultavimo finansavimo klausimais. Konsultavimas vyksta telefonu, ŽRVVG biure asmeniškai.

Galimiems pareiškėjams teikiamos konsultacijos bei mokymai, kurių metu akcentuojami paraiškų teikimo niuansai. Akcentuojama, jog pareiškėjams bei jų projektams keliamas reikalavimas, jog verslo planas neturės neigiamos įtakos ŽRVVG teritorijos darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei. Tuo pačiu vykdomas ŽRVGG teritorijos gyventojų aktyvinimo skatinimas, organizuojant susitikimus su gyventojais, vietos bendruomenėmis, jos atstovais, teikiamos individualios konsultacijos, dalinantis turima patirtimi ir informacija projektų įgyvendinimo srityje.

Informacija apie ŽRVVG „Vilkauda“ veiklą, principus, renginius, projektų teikimo informaciją, kvietimus, eigą bei rezultatus pateikiama bei nuolat atnaujinama „Vilkaudos“ internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. ŽRVVG viešųjų ryšių specialistas atlieko viešinimo darbus pagal numatytą VPS įgyvendinimo planą ir patvirtintą 2017 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planą, teikia konsultacijas telefonu, vykdo asmenines konsultacijas ŽRVVG biure, ŽRVVG teritorijos darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo klausimais.