Valdybos posėdžio rezultatai

2022 metų sausio 5 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis klausimas – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2021 metinės  įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) 2021 m. įgyvendinimo ataskaitą, VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus, detaliau pristatyti jau įgyvendinti projektai, jų metu pasiekti rezultatai. Po pristatymo vyko balsavimas dėl ataskaitos tvirtinimo. Balsuota vienbalsiai – 2021 metų metinė ŽRVVG „Vilkauda”  įgyvendinimo ataskaita patvirtinta.

Po balsavimo vyko bendro pobūdžio diskusijos, aptarti kiti aktualūs ŽRVVG „Vilkauda” administravimo klausimai: taisyklių pasikeitimai dėl asociacijos valdybos narių, administracijos darbuotojų darbo užmokesčio keitimas (pasikeitus valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui), biuro įrangos bei viešinimo priemonių įsigijimas, ir kiti.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas